EXPRESSEN 2002-05-16
av Peter Cornell
Cézanne möter Counterstrike

de_aztec, painting by Kristoffer Zetterstrand, counter-strike

Konstruerad natur

Kristoffer Zetterstrand | Alp galleri | Stockholm | Till den 25 maj

Vid första anblicken en serie landskap, byggnader i landskap. Är det ett måleri i Cézannes efterföljd? Kristoffer Zetterstrand på galleri Alp ägnar sig utan tvivel åt ett klassiskt måleriskt hantverk, men hans förlagor är inte den ursprungliga natur Cézanne brottades med. Zetterstrands natur är istället filtrerad genom datorspelet Counterstrikes schabloner; en helt och hållet konstruerad natur. De små målningarna liknar därför modellandskap eller kulisser till någon opera. Byggnaderna ser ut som scenografier med suggestiva, underjordiska skattkammare och kryptor. Ja, måste inte allt seende grundas på schabloner? Det gäller även Cézanne – han hade en hel konsthistoria i huvudet när han försökte konstruera naturen utifrån klotet, konen och cylindern. Också Kristoffer Zetterstrands landskap invaderas av en geometri, av svarta nonfigurativa fält som skär in i den realistiska framställningen. De svarta fälten anger spelgrafikens gränser, då spelaren efter sin “död” hamnar utanför spelets rum. Världen sönderfaller och förklaras; det som nyss var sanning avslöjas nu som illusion, liksom i en Swedenborgsk andevärld. Det halsbrytande mötet mellan pojkarnas digitala äventyr och klassiskt oljemåleri visar sig rymma en hel metafysik.

PETER CORNELL

Constructed Nature

At first glance a series of landscapes, buildings in landscapes. Is it painting in the wake of Cézanne? Kristoffer Zetterstrand at Alp Gallery is no doubt devoting himself to the craft of classical painting, but his source is not the primordial nature that Cézanne wrestled with. Zetterstrand’s nature is instead filtered through the templates of the computer game Counter-strike; an entirely constructed nature. The small paintings therefore look like model lanscapes or side-scenes for an opera. The buildings look like scenographies with suggestive, subterrainial treasuries and crypts. Yes, must not all perception be based on conventions? That also goes for Cézanne – he had a whole art history to mind as he tried to construct nature out of the sphere, the cone and the cylinder. The landscapes of Kristoffer Zetterstrand are also invaded by a geometry, of black nonfigurative fields that cuts into the realistic presentation. The black fields mark the borders of the computer graphics, as the player after his death ends up outside the game space. The world disintegrates and is explained; what was previously truth is now exposed as an illusion, as in a Swedenborgian spirit world. The startling union between the boys’ digital adventures and classical oil painting turns out to hold a whole metaphysics.

Articles